Mokyklos veiklos kokybės vidaus vertinimas

 

JURBARKO R. SKIRSNEMUNĖS JURGIO BALTRUŠAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS DARBO PLANAS

2022-2023 m. m.

MOKYKLOS veiklos kokybės įsivertinimas įgyvendinamas vadovaujantis:

1.    Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 37 straipsnio 4 ir 5 dalimis, įgyvendindama Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimus Nr. XII-745 „Dėl Valstybinio švietimo 2013-2022 metų strategijos patvirtinimo“, 13.2 punktu ir Geros mokyklos koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“.

2. Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267.

 

Įsivertinimo instrumentai:

1.     www.manoapklausa.lt

2.     Mokykloje organizuojamų apklausų, tyrimų, ugdymosi pasiekimų analizės, mokytojų savianalizės, mokinių pažangos ir mokymosi pasiekimų duomenys.

 

Tikslas – plėtoti duomenimis grįsto valdymo kultūrą mokykloje ir stiprinti bendruomenės narių įsipareigojimą ugdymo kokybei, taikant įsivertinimą kaip kasdienę praktiką – savistabą, refleksiją, dialogą.

 

Uždaviniai:

1.     Nustatyti mokyklos veiklos kokybės sėkmes ir trikdžius bei nustatyti tobulintinas veiklos sritis.

2.     Remiantis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, priimti bendrus sprendimus dėl būtinų veiksmų, gerinant mokyklos veiklą.

3.     Remiantis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, rengti ir koreguoti strateginius, metinius veiklos ir ugdymo planus.

4.     Sudaryti sąlygas visiems mokyklos bendruomenės nariams reflektuoti savo ir ugdymo įstaigos veiklą, susitelkti siekiant nuolatinio vertybėmis pagrįsto ugdymo(si) proceso tobulinimo.

5.     Sudaryti sąlygas visai mokyklos bendruomenei, mokyklos veikla suinteresuotiems partneriams sistemingai, argumentuotai ir rezultatyviai diskutuoti apie mokinių asmenybės ugdymą ir mokymąsi.

 

Įsivertinimo etapai:

1 etapas – įsivertinimo plano rengimas.

2 etapas – įsivertinimo instrumento ir kokybės rodiklio iliustracijos parengimas.

3 etapas – įsivertinimo atlikimas.

4 etapas – atsiskaitymas ir informavimas.

 

Veiklos kokybės įsivertinimo grupės veiklos planas 2022 – 2023 m. m.

Veikla

Data

Atsakingas

Veiklos įsivertinimo darbo grupės 2022-2023 m. m. sudarymas

Rugsėjis

D. Saulėnienė

R. Vyčienė

Susitarimas dėl vertinimo srities

Rugsėjis - spalis

D. Saulėnienė

R. Vyčienė

K. Kliukienė

Visi mokytojai supažindinami su 2022 – 2023 m. m. vidaus audito vertinimo sritimis.

Lapkritis

K. Kliukienė

Apklausų vykdymas.

Gruodis

Veiklos įsivertinimo darbo grupės nariai

Duomenų surinkimas ir apdorojimas

Sausis - vasaris

Veiklos įsivertinimo darbo grupės nariai

Aptariami gauti rezultatai, suformuojamos išvados ir rekomendacijos

Kovas - balandis

Veiklos įsivertinimo darbo grupės nariai

Rekomendacijų ir išvadų įvertinimas

Gegužė

Veiklos įsivertinimo darbo grupės nariai

Gautų rezultatų pristatymas

Birželis

K. Kliukienė

 

 

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės vadovai ir nariai

 

Raktiniai žodžiai

Grupės vadovas, nariai

Platusis įsivertinimas

R. Krikščiokaitienė

K. Kliukienė

J. Sabaliauskienė

D. Bakšienė

„Grįžtamasis ryšys“ rekomendacijų, išvadų įvertinimas, duomenų apibendrinimas

K. Kliukienė

 

 

Mokyklos vidaus įsivertinimo koordinatorius mokytoja K. Kliukienė

 
Mokykla savo veiklą įsivertina ir ją tobulina naudodamasi Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros rekomenduojamu klausimynu. Apklausa vykdyta www.manoapklausa.lt. 2021-2022 m m. mokykla vykdė platųjį auditą mokykloje. Išnagrinėjus gautus duomenis, nuspręsta atlikti giluminį įsivertinimą tema 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga, pasirinktas veiklos rodiklis „Pasiekimų asmeniškumas“ ir rodiklis 2.3.1. Mokymasis, pasirinktas rodiklis „Mokymosi socialumas“

Darbo grupės tikslas:

Vidaus įsivertinimo komanda giluminio įsivertinimo metu siekė išsiaiškinti ar mokiniai geba ir yra motyvuoti mokytis bendradarbiauti, išsakyti savo mintis, spręsti problemas. Taip pat siekta atskleisti ar individualūs mokinių pasiekimai ir pastangos matomi, pripažįstami, skatinami.

Duomenų rinkimo būdai:

·       Mokinių ir mokytojų apklausa, interviu, ugdymo pasiekimų analizė.

·       Giluminio audito metu vykdytoje apklausoje dalyvavo:

Klasė

Mokinių skaičius

Procentai

5

11

85 proc.

6

12

75 proc.

7

10

59 proc.

8

9

64 proc.

9

9

50 proc.

10

6

50 proc.

 

Apklausoje taip pat dalyvavo 52 tėvai ir 16 mokytojų.

 

Giluminio įsivertinimo apibendrinimas:

Stiprieji veiklos aspektai:

1.     88 proc. mokinių mokykloje pasiekia mokymosi tikslus ir geba dirbti grupėse, kuriose moka pasiskirstyti darbais ir pasidžiaugia sėkmingai atliktais rezultatais.

2.     85 proc. mokinių teigiamai vertina mokykloje įgyjamas žinias ir yra patenkinti ugdymo procesu.

3.     98 proc. mokytojų pritaria, kad mokykloje yra aptariami mokinių laimėjimai, jie viešinami, aptariama ir stebima kiekvieno mokinio daroma pažanga, elgesys.

4.     89 proc. tėvų žino apie vaiko mokymosi pasiekimus, kurie yra pristatomi tėvų susirinkimų metu. Tėvai įvardija sako vaikus esančius kūrybingais, džiaugiasi, kad jie moka atlikti darbus iki galo.

 

Tobulinti veiklos aspektai:

1.     57 proc. mokinių teigia, kad dalyvauja olimpiadose, konkursuose, varžybose ir juose turi aukštų pasiekimų.

2.     59 proc. mokinių teigia, kad mokytojai juos pagiria ir paskatina už mokymosi pažangą. Dalis mokinių 42 proc. pastebi, kad ne visi mokytojai nuolat kalbasi apie mokinio pasiekimus ir daroma pažangą.

3.     54 – 56 proc. tėvų teigia, kad jų vaikai nesimoko noriai, mokydamiesi patiria stresą, jiems sunku planuoti darbus bei išsikelti mokymosi tikslus.

4.     59 proc. mokinių tėvų teigia, kad trūksta informacijos apie tolimesnius studijų ar profesijos pasirinkimus.

5.     64 proc. mokytojų teigia, kad mokiniai įpratę planuoti savo laiką, geba įsitraukti į projektines veiklas ir pilietines iniciatyvas, yra kūrybingi.

 

Bendruomenės sprendimai ir įsipareigojimai:

1. Skatinti mokytojus ir mokinius siekti aukštesnių akademinių rezultatų ir dalyvauti įvairiose olimpiadose, konkursuose, varžybose.

2. Organizuoti mokymus mokiniams ir mokytojams apie:

·       Laiko planavimą, tikslų kėlimąsi, mokėjimą mokytis

·       Streso valdymą (su praktiniais pavyzdžiais, situacijų nagrinėjimu)

3. Mokytojams rekomenduojame pamokų metu skatinti mokinius klausti, diskutuoti, ginti savo nuomonę, spręsti problemas ir kartu rasti būdų jas įveikti.

4. Klasės valandėlių metu skirti pamokų mokinių pasiekimams aptarti, inicijuoti ar padėti rasti savanorystės veiklų galimybes.

 

 

 

@font-face
{font-family:Wingdings;
panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
mso-font-charset:2;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;}@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;
mso-font-charset:186;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;}@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;
mso-font-charset:186;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:-469750017 -1073732485 9 0 511 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:8.0pt;
margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
mso-themecolor:hyperlink;
text-decoration:underline;
text-underline:single;}a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
color:#954F72;
mso-themecolor:followedhyperlink;
text-decoration:underline;
text-underline:single;}p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph
{mso-style-priority:34;
mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:36.0pt;
mso-add-space:auto;
text-align:justify;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:11.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst
{mso-style-priority:34;
mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-type:export-only;
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:36.0pt;
mso-add-space:auto;
text-align:justify;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:11.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle
{mso-style-priority:34;
mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-type:export-only;
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:36.0pt;
mso-add-space:auto;
text-align:justify;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:11.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast
{mso-style-priority:34;
mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-type:export-only;
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:36.0pt;
mso-add-space:auto;
text-align:justify;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:11.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;
mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
mso-default-props:yes;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}.MsoPapDefault
{mso-style-type:export-only;
margin-bottom:8.0pt;
line-height:107%;}div.WordSection1
{page:WordSection1;}ol
{margin-bottom:0cm;}ul
{margin-bottom:0cm;}

Mokyklos veiklos įsivertinimas 2021-2022 m.m.

     Mokykla savo veiklą įsivertina ir ją tobulina naudodamasi Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros rekomenduojamu klausimynu. Apklausa vykdyta www.apklausa.lt. Plačiojo audito apklausos anketą atliko mokytojai (27), mokiniai (46) ir tėvai (62). Analizuojant anketų duomenis išskyrėme kiekvienos respondentų grupės rezultatus, 3 aukščiausios ir 3 žemiausios vertės sritis. Reziumuojant gautus anketų rezultatus Mokyklos vidaus įsivertinimo grupė nustatė, kad:

Didžiausi mokyklos privalumai:

  • 3.1.2. Pastatas ir jo aplinka – 3,2
  • 4.1.3. Mokyklos savivalda – 3,1
  • 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje – 3,0

Didžiausi mokyklos trūkumai:

  • 4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais – 2,5
  • 2.3.1. Mokymasis – 2,3
  • 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga – 2,2

2021-2022 m.  m. pristačius ir aptarus vidaus įsivertinimo plačiojo audito anketų rezultatus Mokytojų tarybai, Mokyklos tarybai, Mokinių tarybai mokyklos vidaus įsivertinimo grupė 2022 – 2023 m. m. siūlo tobulinti šiuos mokyklos veiklos aspektus:

2.3.1. Mokymasis: Mokymosi socialumas – mokiniai geba viešai išsakyti savo mintis ir išklausyti kitus, klausti, diskutuoti, ginti savo nuomonę, paaiškinti požiūrį, drauge analizuoti ir spręsti problemas, kurti bendrą supratimą, sprendimus ir darbus.

1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga.

Pasiekimų asmeniškumas – individualūs mokinio pasiekimai ir pastangos matomi, pripažįstami, skatinami.

 

Mokyklos veiklos įsivertinimas 2020-2021 m.m.

Atlikus giluminio vertinimo duomenų analizę rodikliui 4.2.2 Bendradarbiavimas su tėvais. Išanalizavus gautus duomenis priimtos rekomendacijos 2021-2022 m. m.

Rekomendacijos direktoriui:

1.     Tęsti 5-oje klasėje vykdomą tėvų apklausą apie tėvų ugdymo, švietimo ir informavimo kokybę, bei surinkti tėvų pasiūlymus.
2.     Ne mažiau nei du kartus per mokslo metus kviesti tėvus į visuotinį tėvų susirinkimą, kurių metu aptariami mokyklos veiklos organizavimo klausimai.

Rekomendacijos mokytojams:

1.     Laiku teikti įvairiapusę, išsamią informaciją tėvams apie jų vaikų daromą pažangą, pasiekimus ir iškilusias problemas.
2.     Kviesti tėvus bendradarbiauti ir esant galimybėms įsitraukti į mokyklos bendruomenės vykdomas iniciatyvas.

Rekomendacijos  klasės auklėtojoms;

1.     Aktyviau vesti individualius-trišalius susirinkimus.
2.     Kviesti vyresnių klasių tėvus aktyviau dalyvauti Karjeros savaitės renginiuose.

 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2019–2020 m. m.

Atlikus  vertinimo duomenų analizę rodikliams 2.2.1.Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas. Tikėjimas mokinio galiomis ir 1.2.1. Mokinio pasiekimai. Pasiekimų asmeniškumas, priimtos rekomendacijos:

Veiklos rodikliui 2.2.1. Tikėjimas mokinio galiomis:

·        Kiekvienam mokytojui kartą per mėnesį skatinti mokinius išsakyti savo mokymosi lūkesčius, kurie liudytų jų pasitikėjimą savo jėgomis.
·        Mokytojams bendradarbiaujant su mokiniais kelti mokinio jėgas atitinkančius bei nuolatines pastangas stimuliuojančius iššūkius. 

Veiklos rodikliui 1.2.1. Pasiekimų asmeniškumas:

·        Kelti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją.
·       5-10 klasių auklėtojams skatinti mokinių pilietinių iniciatyvų, savanorystės, labdaringumo veiklas naudojantis Lions Quest metodiką.       

 

2018-2019 m.m. metais  vertinta sritis -  „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys”. Tema: 2.4 „Vertinimas ugdant”. Rodiklis: 2.4.1. „Vertinimas ugdymui.”

Vertinimo kriterijų aiškumas. Buvo analizuojamos apklausos mokiniams ir mokytojams. Mokinių apklausos duomenimis galima teigti, kad mokytojai mokslo metų eigoje su mokiniais aptaria jų mokymosi pažangą, paaiškina, pataria, kaip jie galėtų geriau mokytis. Mokiniai supranta, kad pažymiai už kontrolinius darbus, namų darbus ir atsakinėjimą klasėje rašomi pelnytai. Mažiausią vertę gavo atsakymai: mokytojai laikosi vienodos mokinių vertinimo tvarkos, mokytojai nelygina mano pasiekimų ir pažymių su kitų klasės mokinių pasiekimais, mokytojai lygina tik mano ankstesnius pasiekimus su dabartiniais pasiekimais. Iš apklausos mokytojams matyti, kad mokytojai dažniausiai informuoja mokinių tėvus apie mokinių mokymąsi, pasiekimus ir spragas. Mokytojai planuoja ir vertina mokinių pažangą bei pasiekimus ugdymo procese. Mažiausią vertę gavo atsakymai: iš mokytojų rašomų įvertinimų už atsakinėjimą pamokų metu, bei kontrolinių ir namų darbų įvertinimų, mokiniai supranta, kokias temas jie dar turi pasikartoti, mokytojai informuoja kitus mokytojus apie mokinių mokymąsi, pasiekimus ir spragas.

Išvados: mokytojai aptaria su mokiniais mokymosi eigą, pažangą, mokiniai supranta, už ką rašomas pažymys,

Rekomendacijos: 1. Suderinti vienodą mokinių vertinimo tvarką ir reikalavimus tarp atskirų dalykų. 2.Lyginti tik paties mokinio pažangą, o ne su kitais mokiniais. 3.Daugiau bendradarbiauti klasei dėstantiems mokytojams.

Vertinimo įvairovėVertinant mokinių mokymosi pasiekimus ir pažangą, vyrauja  kasdienis  neformalus formuojamasis  vertinimas. Išėjus temą, skyrių naudojamas diagnostinis formalusis vertinimas. Mokinio pasiekimams ir pažangai įvertinti taikomi neformalieji ir formalieji vertinimo būdai. Visi mokytojai dalykininkai  taiko kaupiamąjį vertinimą, mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimą planuoja ilgalaikiuose planuose. Pradinių klasių mokytojos taiko ideografinį vertinimą. Su mokomųjų dalykų vertinimo kriterijais, vertinimo būdais, mokymosi pasiekimų informacijos kaupimo ir fiksavimo sistema mokiniai supažindinami mokslo metų pradžioje.  Daugumoje pamokų pateikti aiškūs vertinimo kriterijai, grįžtamoji informacija teikta sistemingai, vertinimo metu sukaupta informacija panaudota mokinių individualios pažangos akcentavimui ir apibendrinimui bei tolesnio mokymosi planavimui.

    Išvados: atlikus mokinių apklausą paaiškėjo, kad ne visi mokytojai sistemingai tikrina ir vertina namų darbus. Mokytojai pažymėjo, jog mokinius vertina už dalyvavimą rajono, šalies olimpiadose, konkursuose, projektuose. Mokytojai teigia, jog už kontrolinį ar savarankišką darbą rašo ne tik pažymį, bet ir komentarą. Kartais komentarą pasako žodžiu.

Rekomendacijos: skirti tikslingus namų darbus ir  sistemingai juos tikrinti.

 Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys – Apie daromą pažangą mokiniai yra informuojami pamokose, klasių valandėlėse, mokinio pažangos stebėjimo lapuose, mokinių tėvai – TaMo dienyne, klasių susirinkimuose, per individualius pokalbius su klasių vadovais ir dalyko mokytojais. Pamokose dažniausiai fiksuojamos  neišskirtinės vertinimo – kaip grįžtamojo ryšio mokiniams – formos: stebėjimas, paskatinimas, individualių klaidų taisymas, grįžimas prie nesuprastų dalykų, kartais – sąvokų, formulių, taisyklių aptarimas ir klaidų prevencija. Atlikus mokytojų apklausą  gerą grįžtamąjį ryšį, tinkamai teiktą informaciją mokykloje fiksuojame maždaug pusę pamokų, kai kuriuose mokomuosiuose dalykuose informacija mokinimas apie jų mokymosi pažangą yra nenuosekli ir neinformatyvi, vertinimo kriterijai nepakankamai gerai apgalvoti, ne visada konkretūs ir aiškūs. Nepakankamai konkreti vertinimo informacija buvo mažai veiksminga siekiant suprasti, kaip mokiniams sekėsi ir kokia pagalba, kokie mokymosi šaltiniai ar būdai kiekvienam padėtų gerai atlikti užduotis, išmokti pamoką. Jeigu visose pamokose būtų tikslingai ir konkrečiai įvardyti su mokiniais aptarti (įsi)vertinimo kriterijai, mokytojai tinkamai padėtų ir mokytų mokinius konkrečiai įvardyti asmeninius pasiekimus ir tolesnio mokymosi prioritetus, tikėtina, didėtų mokinių motyvacija, savarankiškumas ir atsakomybė už mokymosi rezultatus.

Išvados: konkretūs lūkesčiai, duomenimis pagrįstas mokinių stebėjimas ir (įsi)vertinimas padėtų mokytojams ir mokiniams realiai ir objektyviai apmąstyti ir koreguoti mokymą(si) pamokoje, įvertinti ne tik akademinę, bet ir asmenybės raidos pažangą, mokinių savęs pažinimui, mokėjimo mokytis ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymui.

Rekomendacijos: tęsti asmeninės pažangos fiksavimą, analizavimą, aptarimą stiprinant jos įdirbį.