Mokyklos veiklos kokybės vidaus vertinimas 2015/ 2016 m.m.

            

             Šiais  mokslo metais buvome pasirinkę vertinimo sritį  „Ugdymas ir mokymasis”. Tema „Vertinimas ugdant”. Veiklos rodikliai: 2.6.1. „Vertinimas kaip pažinimas”, 2.6.2. „Vertinimas kaip ugdymas”,  2.6.3. „Vertinimas kaip informavimas”.

           Veiklos rodiklį 2.6.1.  „Vertinimas kaip pažinimas” vertino  Ramunės Urbonienės  grupė. Grupės tikslas buvo išsiaiškinti, ar vertinimo sistema yra aiški ir apibrėžta bei tinkama ugdymui planuoti ir koreguoti.  Grupės nariai atlikę  mokinių ir mokytojų  apklausą,  padarė išvadas, kad beveik visi mokytojai (91,6% )   mokslo metų eigoje su mokiniais aptaria jų mokymosi pažangą, paaiškina, pataria, kaip jie galėtų geriau mokytis. Didžioji dalis mokytojų  (86%) rašomų pažymių už atsakinėjimą pamokų metu yra aiškiai suprantami, iš jų galima spręsti, kokias temas reikia dar  kartą pakartoti.  Didžioji dalis mokytojų (84%)  rašomų pažymių už namų, kontrolinius ir savarankiškus darbus yra aiškiai suprantami, iš jų galima spręsti, kokias temas reikia dar  kartą pakartoti.   Bendras rodiklio vertinimas – 3 lygis. Darbo grupė rekomenduoja:

1 Įvertinus mokinį pažymiu, akcentuoti spragas, nurodyti temas, kurias reikia pakartoti.

2. Mokslo metų eigoje aptarti ir analizuoti  mokymosi rezultatus, numatyti pažangą.

         Veiklos rodiklį 2.6.2. „Vertinimas kaip ugdymas”  vertino Nijolės Perminienės grupė. Grupės tikslas buvo  išsiaiškinti, ar mokykloje patvirtinta mokinių mokymosi rezultatų vertinimo sistema yra aiški ir pagrįsta, ar mokiniai ir jų tėvai yra iš anksto su ja supažindinami. Ar mokykloje patvirtinta ir naudojama mokinių žinių vertinimo sistema yra naudinga mokiniams, ar ji skatina juos mokytis. Grupės nariai atlikę  mokinių ir  mokytojų anketinę apklausą,  dokumentų analizę padarė išvadas, kad pamokose taikomi tradiciniai vertinimo būdai. Dažniausiai mokiniai vertinami pažymiais  (taip mano 58,3 % mokytojų ir 55,6%  mokinių), retai - kaupiamuoju balu. Nepakankamai mokiniai pamokose yra giriami ir skatinami. Retai pamokose suteikiama galimybė mokiniams save įsivertinti. Taip teigė 29 % respondentų. Dauguma (taip mano 64,7%  mokytojų ir 65,4%  mokinių) mokytojų aptaria su mokiniais ką turi išmokti per pusmetį, pateikia mokiniams informaciją už ką jie bus vertinami pamokoje, tačiau ši informacija mokykloje nėra  viešinama. Mokykla turi patvirtintą  ,,Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką“. Mokykloje vyrauja vieninga vertinimo sistema. Bendras  rodiklio  vertinimas – 3 lygis. Ši grupė rekomenduoja:

1. Pamokose naudoti kaupiamųjų balų sistemą ir skatinti mokinius įsivertinti.

2. Taikyti įvairesnius formuojamojo vertinimo būdus, tokius kaip komentarai žodžiu ir raštu, įrašant  elektroniniame dienyne "Tamo“.

          Veiklos rodiklį 2.6.3. „Vertinimas kaip informavimas”  vertino Dangyros  Sasnauskienės grupė. Grupės tikslas buvo išsiaiškinti, ar mokykloje aptarta tėvų informavimo tvarka. Kaip dažnai ir kokiais būdais tėvai informuojami apie jų vaikų pažangą bei elgesį. Grupės nariai atlikę  mokinių   ir  mokytojų anketinę apklausą,  dokumentų analizę padarė išvadas, kad didžioji dalis tėvų (67 %) teigia, jog mokykloje tėvų informavimo tvarka yra aiški ir pagrįsta aptarta su mokiniais ir jų tėvais.

Dauguma  tėvų (86,5 %) klasės vadovo sistemingai, 2 kartus per mėnesį informuojami apie jų vaikų pažangą bei elgesį.

Tik dalis mokytojų (46,5 %) informaciją apie vaikų pažangą bei elgesį pateikia įvairiais būdais ir tik  daliai mokinių tai yra naudinga. Bendras rodiklio vertinimas – 2 lygis. Ši grupė rekomenduoja:

1. Mokytojai dalykininkai elektroniniame dienyne, per klasės tėvų susirinkimus ir asmeninius susitikimus su tėvais pristato ir aptaria savo dalyko mokinio asmeninę pažangą.

 

Mokyklos vidaus įsivertinimo koordinatorė                               Rasa Kriščiokaitienė