Mokyklos veiklos kokybės vidaus vertinimas 2017/2018 m.m.

     2017-2018 mokslo metais  vertinta sritis  „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“. Tema: 2.2 „Vadovavimas mokymuisi“. Veiklos rodiklis: 2.2.2 „Mokymosi organizavimas“.
     Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas. Įsivertinimo grupė išnagrinėjus interviu, apklausos duomenis, stebėtų pamokų protokolus, mokyklos metodinių grupių veiklos ir mokinių savivaldos dokumentus, nustatė, kad 70 % mokytojų pripažįsta mokinių skirtybes (amžiaus tarpsnio, asmenines ir ugdymosi poreikių, interesų, gebėjimų, mokymosi stilių), į kurias atsižvelgia organizuodami  mokymą(si). Beveik visi mokiniai vadinami vardais, didžioji dalis mokytojų pripažįsta mokininį kaip asmenybę, 80  % mokinių aiškūs mokymosi tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai. Apklausoje dalyvavę mokiniai teigia, jog mokykloje 70 %. mokytojų mokiniams parodo gerai atlikto darbo pavyzdžių, 80 % respondentų maloni, mokymosi aplinka, palankus mokymuisi mikroklimatas, įdomios pamokos, metodų įvairovė. 72 %. mokytojų pamokoje mokymasis aktyvus, siejamas su mokinių gyvenimu. 65 proc. mokytojų moko ir padrąsina dirbant grupėje ar poroje, taiko įvairius nenuolatinius mokinių pergrupavimo pagal jų mokymosi poreikius būdus. 60 proc. mokytojų siekia suasmeninti mokymąsi, tai yra skatina aktyvų mokinių dalyvavimą, keliant individualius, su kiekvieno mokymosi galimybėmis, interesais ir siekiais derančius ugdymosi tikslus, renkantis temas, užduotis, problemas, mokymosi būdus ir tempą, atsižvelgia į mokinių sugebėjimus, ankstesnį mokymąsi, individualius mokymosi būdus, asmeninius poreikius, praleistas pamokas, socialinius ir kultūrinius pagrindus, brandumą.
     Veiklos kokybės įsivertinimo grupė teikia šiuos pasiūlymus: daugiau dėmesio skirti individualiems mokinio gebėjimams sekti, naudojantis sukaupta informacija taikyti individualius mokymosi būdus, atsižvelgiant į asmeninius poreikius, praleistas pamokas, socialinius ir kultūrinius pagrindus, brandumą.
     Ugdymo integralumas. Pokalbių su mokytojais metu išaiškėjo, kad dauguma mokytojų  integruoja per kito dalyko pamokas suformuotus mokinių gebėjimus savo dėstomo dalyko žinioms iliustruoti. Mokytojai turi pakankamai žinių kaip derinti įvairių dalykų temas, noriai dirba ir konsultuojasi vieni su kitais komandoje. Vyksta metodinių grupių pasitarimai, kuriuose dalijasi gerąja patirtimi. Kalbantis su mokiniais ne visi geba pritaikyti turimas žinias kito dalyko pamokose, kartais mokiniai net nepagalvoja, kad gali keli dalykai sietis tarpusavyje, bet ugdymo proceso metu stengiasi šias nuostatas pakeisti, tiek mokytojai, tiek mokiniai. Integravimas mokykloje praktiškai susijęs su vykdomais projektais. Mokiniai projektinių veiklų metu integruoja 3 ar net daugiau dalykų žinias.
     Veiklos kokybės įsivertinimo grupė teikia šiuos pasiūlymus: metodinėse grupėse aptarti ir aprobuoti tarpdalykinių ryšių integralumą, taikyti integralųjį mokymą ugdymo procese.
     Klasės valdymas. Atlikus mokytojų bei mokinių anketinių apklausų ir stebėtų atvirų pamokų analizę išaiškėjo, kad didžioji dalis mokytojų pamokų metu organizuoja kryptingą, planingą, atitinkančią mokinių poreikius veiklą. Daugelyje pamokų mokytojai geba išlaikyti mokinių dėmesį  visą pamoką, pamokose vyrauja darbingas ir mokiniams priimtinas mikroklimatas. Mokiniams yra aiškiai suprantamos mokinio elgesio ir klasės vidaus taisyklės, kurios yra paremtos, asmeniniu mokinio įsipareigojimu, savimonės ugdymu, pageidaujamo elgesio skatinimu, asmeniniu mokytojo pavyzdžiu. Didžiojoje dalyje pamokų mokinių darbas yra organizuojamas racionaliai, sukuriant saugią, be konfliktų aplinką. Pamokos laikas planuojamas atsižvelgiant į konkrečios klasės ar mokinio darbo tempą. Mokytojai turi pakankamai žinių kaip tinkamai valdyti klasę ir racionaliai išnaudoti pamokos laiką mokinių mokymuisi. Mokytojai taip pat noriai dirba ir konsultuojasi tarpusavyje, dalijasi gerąja patirtimi, nevengia bendrauti su klasių auklėtojais.
     Veiklos kokybės įsivertinimo grupė teikia šiuos pasiūlymus: sistemingai 1-2 kartus per mėnesį konsultuotis su dalykų mokytojais bei klasių auklėtojais aptariant sėkmingus klasės valdymo metodus.

                    Mokyklos vidaus įsivertinimo koordinatorė Rasa Kriščiokaitienė