MOKYKLOS VIZITINĖ KORTELĖ

VERTYBĖS

  • Pagarba, savigarba, tolerancija
  • Atsakomybė.
  • Bendruomeniškumas.
  • Lyderystė.
  • Tobulėjimas.

VIZIJA

Moderni, atvira naujovėms, informacijai ir nuolatinei kaitai ugdymo įstaiga.

MISIJA

Mokykla, būdama atvira inovacijoms ir pokyčiams, sudaro sąlygas mokiniams įgyti pagrindinį  išsilavinimą bei ugdytis šiuolaikiniam gyvenimui būtinas kompetencijas.

FILOSOFIJA

Kartu kuriame mokyklą, kurioje gera visiems!

PRIORITETAI

  • Gerinti ugdymo(si) kokybę, siekiant mokinių asmenybės ūgties.
  • Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškiam gyvenimui Mokykloje.
  • Kurti saugią ir inovatyvią ugdymosi aplinką, užtikrinančią ugdymo(si) sėkmę, kokybę.