Dėl mokyklos direktorės 2021 metų ataskaitos

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų, ugdymą organizuojančių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų, ugdymą organizuojančių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų 16 punktu, kviečiame mokyklos bendruomenę susipažinti su Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2021 metų veiklos ataskaita.
    Pasiūlymus dėl veiklos ataskaitos galima pateikti iki 2022 m. sausio 30 d. Mokyklos tarybai el. p.: 
ramun.urboniene@gmail.com